Komisja przyjęła projekt ustawy na temat odpadach opakowaniowych

Category: rózne
Author:
27 lipca, 2020

Sejmowa komisja środowiska przyjęła w środę wzór ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Oryginalne prawo ma usprawnić system zagospodarowywania tego rodzaju odpadów tak, by Polska osiągnęła wymagane prawem UE poziomy odzysku i recyklingu.

Ustawa ma implikować postanowienia unijnej dyrektywy opakowaniowej z 1994 roku. Głównym celem nieznanego prawa wydaje sie byc „uszczelnienie” programu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Witryna rządowa a takze wielu ekspertów wskazuje, że obecnie funkcjonujący system odzysku i recyklingu jest nieskuteczny i nie zaakceptowac gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. koniecznych prawem unijnym jego odpowiednich poziomów. Dopóty Polska powinien uzyskać poziom recyklingu jak i równiez odzysku gwoli wszystkich opakowań w wysokości, odpowiednio, 55 i 60 proc. Recykling dla opakowań szklanych a takze z papieru i tektury ma być na poziomie szescdziesieciu proc., na rzecz metalowych piecdziesiat proc, opakowań z elementów sztucznych 22, 5 proc. i pietnasty proc. gwoli opakowań wraz z drewna.

Przepisy ustawy obejmą wszystkie opakowania wprowadzone na terytorium polski do obrotu, bez względu na typ materiału, sposród jakiego gryzie wytworzono, natomiast także odpady z nich powstałe.

Przy listopadzie zeszłego roku komitet środowiska skierowała do zadan w podkomisji rządowy wzór ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podkomisja przez prawie pięć miesięcy wprowadziła wiele poprawek legislacyjnych, co według biura prawnego Sejmu będzie wymagało dodatkowej notyfikacji planu ustawy przy Komisji Europejskiej. Według prawników sejmowych taka procedura mogłaby trwać w porzadku. trzech miesięcy.

Podczas środowego posiedzenia komisji wiceminister środowiska Piotr Woźniak powiedział, że strona rządowa będzie chciała na „wszelki wypadek” skierować projekt ustawy do KE, aby uniknąć ewentualnej niezgodności nowych przepisów z prawem europejskim.

„Raz już notyfikowaliśmy ten wzór i został on przyjęty bez uwag. Można oczywiście polemizować z głębokością odmian, jakie zostały dokonane poprzez podkomisję. Naszym zdaniem nie była zbyt głęboka, ale niezależnie od tego zwrócimy projekt sluzace do notyfikacji (ponownej – PAP)” – powiedział. Wiceminister dodał jednak, że strona rządowa chciałaby przekazać projekt ustawy do ponownej notyfikacji tuż po naszym, jak Senat zakończyłby procedowanie nad ustawą. „Chodzi na temat to, zeby nie opóźniać nadmiernie procesu legislacyjnego jak i równiez uniknąć kar finansowych wraz z strony KE” – podkreślił.

Według biura sejmowego takowa notyfikacja winna nastąpić wedlug przyjęciu poprzez komisję środowiska sprawozdania nt. ustawy i otrzymaniu opinii MSZ. Jak podkreśliło gabinet, podczas sporu notyfikacyjnego państwa członkowskie mogą zgłaszać przeróbki do pomyslu. Gdyby tego typu się pojawiły, mogłyby ów kredyty zostać zgłoszone podczas pozostalego czytania.

Według sejmowych prawników notyfikowanie ustawy w czasie proponowanym przez resort środowiska mimo wszystko by „zawiesił ustawę”. Kancelaria wskazało także na uplywy konstytucyjne, które wymagają od prezydenta podpisania ustawy po określonym okresie (trzy tygodnie). Według regulaminu Sejmu ustawa po jej rozpatrzeniu ma obowiazek być bezzwłocznie przekazana przez marszałka Sejmu do podpisu prezydenta.

Na środowym posiedzeniu posłowie przyjęli sprawozdanie podkomisji; MSZ dzierzy tydzień dzieki odniesienie się do pomyslu.

Projekt zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają dzieki rynek produkty w opakowaniach lub prowadzą recykling (albo inny tok odzysku). Dane te będą jawne i dostępne po siedzibie urzędu marszałkowskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapoczatkowanie do obrotu produktów po opakowaniach będzie możliwe zdobyciu wpisu az do rejestru.

Przy projekcie zapisano też, że przedsiębiorcy prowadzący recykling badz odzysk, zas także eksportujący odpady opakowaniowe, będą kontrolowani. Kontrole posiada przeprowadzać marszałek województwa. Będzie on sporządzał i przekazywał ministrowi środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Opieki Środowiska informację o wynikach kontroli zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Projekt nakłada również obowiązek sporządzania i składania przez przedsiębiorców po urzędach marszałkowskich rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych oraz wywiezionych opakowań, natomiast także na temat produktach po opakowaniach wprowadzonych na sektor i wielkości odzysku i recyklingu.

W przepisach określono też reguly działania organizacji odzysku opakowań. Będą ów lampy m. in. zobowiązane az do przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne części przychodów pochodzących z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ów cel będą musiały być udokumentowane.

Do ustawy włączono także regulacje dotyczące opłaty produktowej. Przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie uzyskają koniecznych poziomów recyklingu, będą musieli uiścić taką opłatę. Do niej wysokość bedzie ustalona w rozporządzeniu ministra środowiska przy porozumieniu wraz z ministrami: finansów i produkcji. (PAP)

mick/ pad/